Nawiew i wywiew powietrza to dwa elementy zapewniające prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej budynku.

Uregulowania prawne oraz obowiązek stosowania nawiewników w budynkach mieszkalnych określa Polska Norma.

PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej . Wymagania. Wraz ze zmianami: PN-83/B-03430/Az3:2000

Punkt  2.1.1 normy opisuje że:
„Układ wentylacji mieszkań powinien zapewnić co najmniej:
  1. a)    Doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych  oraz kuchni z oknem zewnętrznym;
  2. b)    Usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu oraz ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)”
Punkt 2.1.2 normy określa:

wielkości strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń wymienionych w punkcie 2.1.1b). Strumienie te nie zależnie od rodzaju wentylacji powinny wynosić co najmniej:

  1. a)    w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h
  2. b)    w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
  3. c)    w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
  4. d)    w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h
  5. e)    w wydzielonym WC – 30 m3/h
  6. f)     w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h
  7. g)    w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
  8. h)   dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3).

Tak więc zgodnie z obowiązującymi przepisami nowo produkowane okna powinny być bardzo szczelne. Odpowiedzialność za dostarczenie powietrza została przeniesiona na inne urządzania będące elementem systemu wentylacji.

W § 155 ust. 3 określono to następująco:

“W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.” W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej, powietrze dostarczane jest przez urządzenie mechaniczne – wentylator nawiewny. W tym przypadku okna pozostają w pełni szczelne.

Paragraf 149. punkt 1. stanowi że:

strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

Czyli jak widać w szczelnym redukującym straty ciepła nowoczesnym budownictwie, oraz w budynkach starszych z wymienioną stolarka okienną i drzwiową a także po termomodernizacji należy zadbać o sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Skutecznym i tanim rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników okiennych.

Jak dobrać nawiewniki okienne? – kliknij tutaj

2 thoughts to “Wentylacja budynków i mieszkań. Normy i przepisy.

Comments are closed.